Mērķi

Biedrības mērķis ir veicināt projektu vadīšanas nozares pilnvērtīgu attīstību Latvijā, nodrošinot projektu vadīšanas speciālistu konkurētspēju kā vietējā, tā arī Eiropas un starptautiskajā apritē.

Biedrības uzdevumi ir:

Piedalīties ar projektu vadīšanu saistīto likumdošanas aktu un noteikumu izstrādē;
Izstrādāt un attīstīt projektu vadīšanas nacionālo standartu;
Izstrādāt ar Starptautiskas Projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) prasībām saskaņotus projekta vadīšanas personāla sertifikācijas noteikumus un organizēt projekta vadīšanas   personāla sertifikāciju;
Sekmēt profesionālas informācijas apmaiņu biedru starpā par aktualitātēm projektu vadīšanas jomā;
Popularizēt projektu vadīšanu, skaidrojot tās nozīmi plašai sabiedrībai;
Organizēt un piedalīties izstādēs, kongresos, konferencēs un citos pasākumos;
Konsultēt un sniegt palīdzību fiziskām un juridiskām personām projektu vadīšanas jomā;
Veicināt biedru savstarpēju sadarbību un nodrošināt biedru interešu pārstāvēšanu dažādās nacionālās un starptautiskās organizācijās;
Informēt biedrus par izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām projektu vadīšanas jomā Latvijā un ārvalstīs;
Nodibināt un ik gadu piešķirt Latvijas projekta vadīšanas balvu;

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga