Statūti/ Izraksts

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “LATVIJAS NACIONĀLĀ PROJEKTU VADĪŠANAS ASOCIĀCIJA” saīsināti LNPVA (turpmāk tekstā – Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķis ir veicināt projektu vadīšanas nozares pilnvērtīgu attīstību Latvijā, nodrošinot projektu vadīšanas speciālistu konkurētspēju kā vietējā, tā arī Eiropas un starptautiskajā apritē.

2.2 Biedrības uzdevumi ir:
2.2.1. Piedalīties ar projektu vadīšanu saistīto likumdošanas aktu un noteikumu izstrādē;
2.2.2. Izstrādāt un attīstīt projektu vadīšanas nacionālo standartu
2.2.3. Izstrādāt ar Starptautiskas Projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) prasībām saskaņotus projekta vadīšanas personāla sertifikācijas noteikumus un organizēt projekta  vadīšanas personāla sertifikāciju;
2.2.4. Sekmēt profesionālas informācijas apmaiņu biedru starpā par  aktualitātēm projektu vadīšanas jomā;
2.2.5. Popularizēt projektu vadīšanu, skaidrojot tās nozīmi plašai sabiedrībai;
2.2.6. Organizēt un piedalīties izstādēs, kongresos, konferencēs un citos pasākumos;
2.2.7. Konsultēt un sniegt palīdzību fiziskām un juridiskām personām projektu vadīšanas jomā;
2.2.8. Veicināt biedru savstarpēju sadarbību un nodrošināt biedru interešu pārstāvēšanu dažādās nacionālās un starptautiskās organizācijās;
2.2.9. Informēt biedrus par izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām projektu vadīšanas jomā Latvijā un ārvalstīs;
2.2.10. Nodibināt un ik gadu piešķirt Latvijas projekta vadīšanas balvu; Organizē un piešķir dažādas ar projektu vadīšanu saistītas balvas;
2.2.11. Izdot projektu vadīšanas tematikai veltītus izdevumus;

4.2. Biedri – juridiskas personas
4.2.1. Par  biedru var kļūt juridiska persona, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
•    tieši vai netieši strādā Biedrības darbības sfērā,
•    atzīst Biedrības statūtus un darbības programmu, atzīst Biedrības statūtus,
•    iesniedz noteiktas formas pieteikumu Valdei par uzņemšanu un pēc pozitīva Valdes lēmuma 10 darba dienu laikā nomaksā iestāšanās naudu un biedra naudu par pusgadu.
4.2.2. Juridisku personu Biedrībā pārstāv tās vadītāja pilnvarota persona.

4.3. Biedri – fiziskas personas
4.3.1. Par biedru var kļūt fiziska persona, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
•    tieši vai netieši darbojas Biedrības darbības sfērā,
•    atzīst Biedrības statūtus un darbības programmu, atzīst Biedrības statūtus,
•    iesniedz noteiktas formas pieteikumu Valdei par uzņemšanu un pēc pozitīva Valdes lēmuma 5 darba dienu laikā nomaksā iestāšanās naudu un biedra naudu par 3 mēnešiem.

4.4. Biedri – studenti
4.4.1. Par biedru var kļūt students, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
–    vēlas darboties Biedrības darbības sfērā,
–    atzīst Biedrības Statūtus un darbības programmu, atzīst Biedrības statūtus,
–    ir augstākās izglītības 1. vai 2. līmeņa klātienes pilna laika studenti,
–    iesniedz noteiktas formas pieteikumu Valdei par uzņemšanu un pēc pozitīva Valdes lēmuma 5 darba dienu nomaksā iestāšanās naudu un biedra naudu par 3 mēnešiem.

4.5. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.6. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.8.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav maksājis biedra naudu;
4.8.2. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.8.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.8.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.9. Jautājumu par biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.10. Goda biedri
4.10.1. Par goda biedru var kļūt fiziska persona, kurai ir īpaši nopelni projektu vadīšanas jomā vai kura ir devusi lielu ieguldījumu Biedrības darbības veicināšanā.
4.10.2. Lēmumu par goda biedra statusa piešķiršanu pieņem biedru sapulce ar attiecīgās personas piekrišanu.
4.10.3. Goda biedri ir atbrīvoti no biedra naudas.

4.11. Biedrības biedra statusa maiņa
4.11.1. Biedrības biedram – studentam, beidzot studijas un līdz ar to vairs neesot studenta statusā, ir jāpaziņo par to valdei 2 mēnešu laikā un jāapstiprina sava statusa maiņu kā fiziskajam vai juridiskajam biedram.
4.11.2. Students 2 mēnešus pēc studiju laika beigšanās saglabā savu biedra – studenta statusu.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem – juridiskām, fiziskām personām un studentiem – ir šādas tiesības:
5.1.1. izvirzīt un vēlēt Biedrības Valdi, revīzijas komisiju un tikt ievēlētam pārvaldes amatos;
5.1.2. Piedalīties ar priekšlikumiem Biedrības programmas izstrādē, tās stratēģijas un taktikas noteikšanā, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.3. piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos;
5.1.4. Saņemt bez maksas Biedrības rīcībā esošo informāciju, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.5. Veidot biedru interešu grupas, kuru darbība nav pretrunā ar statūtiem un pārvaldes institūciju lēmumiem.

5.2. Goda biedriem piešķirtas šādas tiesības:
5.2.1. Sniegt padomus jautājumu lemšanā valdes sēdēs un biedru sapulcēs;
5.2.2. Piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos;
5.2.3. Saņemt bez maksas Biedrības rīcībā esošo informāciju.

5.3. Biedrības biedru pienākumi:
5.3.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.3.2. regulāri maksāt biedra naudu par nākošajiem periodiem, vismaz 1 mēnesi uz priekšu, (neattiecas uz goda biedriem);
5.3.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.3.4. rūpēties par Biedrības autoritāti.

Biedrības statūtu jaunā redakcija, pilnā versija 2014 pieejama ŠEIT

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga