Ētikas kodekss

Apstiprināts ar LNPVA valdes lēmumu 10.04.16.

LATVIJAS NACIONĀLĀS PROJEKTU VADĪŠANAS ASOCIĀCIJAS

ĒTIKAS KODEKSS

Rīga, 2016

Ievads

Mēs, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas (turpmāk tekstā arī kā LNPVA) biedri, atzīstam, ka mūsu projekti, programmas un projektu portfeļi ietekmē cilvēkus, sabiedrību un vidi dažādos veidos gan vietējā, gan globālā līmenī. Projektu vadība, programmu vadība un projektu portfeļu vadība ir augošas disciplīnas mūsdienu strauji globalizējušajā sabiedrībā. Šī straujā izaugsme rada mums arī jaunus izaicinājumus gan mums kā individuāliem nozares speciālistiem, gan arī visai projektu vadītāju profesijai kopumā.

Mēs ticam, ka apņemoties darboties ētiski un strādāt atbilstoši ētikas standartiem, mēs varēsim labāk īstenot savus projektus, programmas un projektu portfeļus un tas kopumā nodrošinās mūsu profesijas tālāku izaugsmi. LNPVA Ētikas kodekss nosaka minimālās prasības profesionālās uzvedības standartiem, kas mums jāievēro attiecībā uz projektu, programmu un projektu portfeļu īpašniekiem, mūsu komandu, ieinteresētajām pusēm un sabiedrību. LNPVA Ētikas kodekss nosaka ētikas principus visiem projektu vadītājiem, LNPVA sertificētajiem speciālistiem, LNPVA vadībai un darbiniekiem.

Pamatprincipi

Mēs atzīstam, ka attiecības starp LNPVA speciālistiem un viņu klientiem balstās uz savstarpējo uzticību, cieņu un mūsu dažādības atzīšanu.

Mēs atzīstam un pieņemam faktu, ka mēs kā LNPVA biedri un kā sertificēti speciālisti strādājam vidē, kas rada dažādus sensitīvus politiskos, kultūras un morāles izaicinājumus, un mēs ticam, ka varam visefektīvāk šos izaicinājumus pieņemt un pārvarēt, ja strādājam atklāti un cienām mūsu savstarpējās atšķirības.

Strādājot ar klientiem, projektu īpašniekiem vai citām ieinteresētajām pusē, mēs darbojamies, ievērojot godīguma, atbildīguma un caurspīdīguma principus. Mēs atzīstam, ka mūsu darbības projektu, programmu vai programmu portfeļu vadības jomā var radīt mums dažādus ētiska rakstura izaicinājumus, bet mēs ticam, ka šo trīs principu ievērošana palīdzēs mums visefektīvāk tikt galā ar šiem izaicinājumiem.

Visiem LNPVA biedriem ir jāapliecina apņemšanās ievērot šo LNPVA Ētikas kodeksu, iestājoties LNPVA.

LNPVA Ētikas kodekss

Mēs atzīstam ētisko normu dažādos izcelšanās avotus – gan reliģiskos, gan sekulāros, bet apņemamies izturēties pret šīm dažādībām ar cieņu. Mēs piekrītam LNPVA Ētikas kodeksam, lai demonstrētu mūsu apņemšanos stingri ievērot profesionālās darbības un prakses pamatprincipus. Mēs izsakām piekrišanu, vienlaicīgi iegūstot kādu no tālāk noteiktā 1. punkta statusiem.

  1. Uz ko attiecas LNPVA Ētikas kodekss

LNPVA Ētikas kodekss satur noteikumus, kas ir saistoši visiem LNPVA speciālistiem un praktiķiem, ieskaitot:

  • visus LNPVA biedrus;
  • visus Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (International project management association),turpmāk tekstā arī kā IPMA sertificētos speciālistus (ieskaitot individuāli un no organizācijas sertificētos);
  • jebkuru, kas strādā LNPVA un IPMA vai to dalības asociācijā kā brīvprātīgais vai apmaksāts darbinieks.
  1. Mūsu profesionālā ētika un atbildība LNPVA priekšā

Mēs atzīstam, ka ar savu darbību nodrošinām mūsu profesijas reputāciju un tās ilgtspēju.

2.1     Kad vien iespējams, mēs izvairāmies no īstiem vai saskatāmiem interešu konfliktiem; mēs atklājam tos aizskartajām pusēm tajos gadījumos, kad konflikts ir radies.

2.2     Mēs noraidām jebkuru kukuļdošanas formu.

2.3     Mēs neiesaistāmies projektos, programmās vai projektu portfeļos, ja to īstenošana prasa pārkāpt principus, kas nosprausti LNPVA Ētikas kodeksā.

2.4     Mēs apņemamies uzturēt un uzlabot savas profesionālās kompetences un pilnveidot savas profesionālās zināšanas; mēs uzņemamies vadīt tikai tādus projektus, kuru vadībai esam attiecīgi kvalificēti.

2.5     Mēs atbilstoši rīkojamies interešu konfliktu situācijās un nepieciešamības gadījumā atkāpjamies no projekta vai klienta piedāvājuma, ja darbība tajā jebkādā veidā varētu maldināt klientu, projektā iesaistītās puses un darbiniekus vai jebkādā veidā varētu kaitēt LNPVA vai IPMA reputācijai.

2.6     Mēs esam reālistiski un godīgi iepirkumu procedūrās un sagaidām tādu pašu rīcību no mūsu biznesa partneriem.

2.7     Mēs sniedzam pārdomātus plānus un godīgas un pareizas atskaites.

2.8     Mēs slēdzam pamatotus līgumus, izturamies pret to prasībām ar cieņu un izpildām līgumu nosacījumus atbilstoši prasītajam.

2.9     Mēs esam atbildīgi par profesijas prestiža un atpazīstamības celšanu.

2.10   Mēs uzvedamies tā, lai nekaitētu profesijas prestižam.

2.11   Mums jāapzinās iespējamie personīgie un profesionālie ierobežojumi un traucējumi darbā, un, ievērojot tos, mēs apņemamies konsultēties ar kolēģiem vai citiem profesionāļiem.

2.12   Mēs apzināmies, ka kolēģa darba komentēšana vai apspriešana klientu un darbinieku klātienē nav ētiska rīcība.

2.13   Mēs apņemamies darboties tā, lai celtu LNPVA un projektu vadītāju reputāciju un uzticamību.

2.14   Mēs aktīvi sadarbojamies ar LNPVA un sniedzam tai nepieciešamo informāciju laikā un kvalitatīvi.

2.15   Mēs apņemamies neizpaust LNPVA viedokli vai nerunāt tās vārdā, ja tam nav iepriekš saņemts pilnvarojums vai apstiprinājums.

2.16   Mēs apņemamies atbalstīt un veicināt kolēģu un pārējo biedru profesionālo izaugsmi.

2.17   Mēs apņemamies ziņot par novērotiem LNPVA Ētikas kodeksa pārkāpumiem Profesionālajai ētikas komitejai.

  1. Saistības pret projektu īpašniekiem un ieinteresētajām pusēm

Mēs cienām savus klientus, projektu īpašniekus un pārējās ieinteresētās puses, it īpaši apzinoties mūsu pienākumus pret viņiem.

3.1     Mēs ievērojam konfidencialitāti un atklājam, vai pārrunājam konfidenciālus jautājumus tikai ar cilvēkiem, kam ir tiesības iegūt šo informāciju.

3.2     Darbā ar ieinteresētajām pusēm mēs apzināmies visas iespējamās mūsu darbības konsekvences un strādājam tā, lai pēc iespējas minimizētu jebkuras negatīvas sekas.

3.3     Mēs esam pilnībā pret jebkuriem aizspriedumiem vai neētiskām ietekmēm.

3.4     Mēs veicam nepieciešamos piesardzības soļus, lai aizsargātu sevi un komandas locekļus no jebkurām nelikumīgām darbībām, kā arī ziņojam atbildīgajām institūcijām par jebkurām kriminālām darbībām vai to nodomiem.

3.5     Mēs savlaicīgi un visu laiku sniedzam informāciju projektu īpašniekiem un ieinteresētajām pusēm.

3.6     Mēs iedrošinām mūsu klientus kritiski izvērtēt viņu vēlmes un projekta rezultātu potenciālo ētisko ietekmi.

3.7     Mēs esam godīgi, nemaldinām klientus un piedāvājam viņiem profesionālu padomu un atbalstu.

3.8     Mēs ievērojam darba devēja vai klienta intereses visos profesionālajos jautājumos, ņemot vērā plašākas sabiedrības intereses un vajadzības.

3.9     Mēs apņemamies neekspluatēt un ļaunprātīgi neizmantot klientu uzticēšanos un neapmierināt savas personīgās vajadzības uz klientu rēķina.

  1. Saistības pret kolēģiem un darbiniekiem

4.1     Mēs algojam darbiniekus, kuru pieredze un zināšanas atbilst mūsu projektu, programmu un projektu portfeļu ieviešanas prasībām.

4.2     Mēs nodrošinām visām prasībām atbilstošu darba vidi, kā arī ievērojam visus veselības un drošības apstākļus.

4.3     Mēs neiesaistāmies projektos, programmās vai projektu portfeļos, kuru īstenošana prasa ilgstošas virsstundas vai darbu kaitīgos apstākļus.

4.4     Mēs nodrošinām apmācību, aizsargierīces vai citas iekārtas, kas garantē drošus darba apstākļus.

4.5     Mēs nodrošinām darbiniekiem nepieciešamo privātumu un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus darba telpās.

4.6     Ja sastopamies ar problēmām, ko rada sociālās vai kultūras atšķirības, mēs tās risinām sensitīvi un kulturāli.

4.7     Mēs cienām indivīdu tiesības ievērot savas kultūras ieražas, kamēr tās neietekmē pārējo komandas locekļu tiesības.

4.8     Mēs neizmantojam bērnu darbaspēku, piespiedu vai nelegālu virsstundu darbu.

4.9     Mēs nosodām un nepieļaujam nekādu fiziska vai mentāla soda metožu lietošanu, tai skaitā ārpus reglamenta attiecības.

4.10   Mēs nepieļaujam un nosodām seksuālās uzmākšanās gadījumus.

4.11   Mēs neatturam darbiniekus no iesaistīšanās asociācijās vai kolektīvo pārrunu veikšanā.

4.12   Mēs maksājam vismaz minimālo darba algu vai atbilstoši attiecīgās nozares standartam, ja attiecīgajā specialitātē minimālā darba alga ir augstāka par minimālo.

4.13   Mēs nediskriminējam darbiniekus pēc to dzimumu, etniskās, reliģiskās, seksuālās orientācijas, vecuma vai citas piederības.

  1. Saistības pret apkārtējo sabiedrību

Mēs tiecamies izprast darba vidi un kultūru, kurā strādājam, atrodot kopējos saskarsmes punktus un veidojot savstarpējas cieņpilnas attiecības.

5.1.    Mēs neiesaistāmies darbībās, kas var kaitēt vietējai kopienai, sabiedrībai vai ekonomikai.

5.2     Mēs ievērojam valsts vai valstu, kurās strādājam, likumus un noteikumus.

5.3     Mēs ievērojam neitralitāti un neiesaistāmies konfliktos.

5.4     Mēs apzināmies sociālo atbildību un attīstām savu profesionālo darbību atbilstoši tai.

5.5     Mēs ievērojam un veicinām augstus ētiskos un profesionālās uzvedības standartus, pat strādājot uzņēmumu, korporāciju, institūciju vai valstu ar zemiem morāles standartiem ietekmē.

  1. Ilgtspēja un vide

Mēs tiecamies samazināt iespējamo kaitējumu videi, ko varētu radīt mūsu projekta, programmas vai projektu portfeļa darbība.

6.1     Mēs informējam savus darbiniekus par ilgtspējīgiem dabas resursu izmantošanas principiem.

6.2     Mēs rūpējamies par dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un savā darbībā izmantojam ekoinovācijas.

6.3     Mēs darām visu iespējamo, lai samazinātu emisijas augsnē, gaisā un ūdeņos, kā arī atbalstām atkritumu šķirošanu un materiālu atkārtotu izmantošanu.

6.4     Mēs apsaimniekojam bīstamas vielas un produktus tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.

6.5     Mēs izmantojam projektu vai programmu, vai projektu portfeļu resursus efektīvi, izvairoties no to nelietderīgas izmantošanas.

  1. Mūsu izglītojošā misija

7.1     Mēs informējam un izglītojam mūsu darbiniekus par vērtībām un principiem, kas ietverti LNPVA Ētikas kodeksā.

7.2     Mēs apkopojam zināšanas par tehnoloģijām, zinātni, kā arī projektu, programmu un projektu portfeļu vadību, lai nodotu tās cilvēkiem, ar ko kopā mēs strādājam.

Profesionāla ētikas komiteja un LNPVA Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšana

Aizdomas par LNPVA Ētikas kodeksa neievērošanu vai tā pārkāpšanas gadījumus attiecībā uz konkrēto LNPVA biedru izskata Profesionālās ētikas komiteja.

Profesionālo ētikas komiteju izveido LNPVA valde un tā sastāv no trīs līdz pieciem locekļiem. Profesionālā ētikas komiteju izveido uz laiku līdz trīs gadiem. Jebkurš biedrs var ieteikt kandidātu, kura darbība atbilst profesionāliem un morāles standartiem.

Lēmumus Profesionālā ētikas komiteja pieņem balsojot. Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir Profesionālās ētikas komitejas priekšsēdētāja balss.

Profesionālā ētikas komiteja ir neatkarīga un nepakļaujas LNPVA biedru lēmumiem vai LNPVA valdes lēmumiem.

Ja nepieciešams, Profesionālā ētikas komiteja izstrādā detalizētu savas darbības nolikumu, kuru apstiprina LNPVA valde. Izstrādātais nolikums nevar būt pretrunā LNPVA Ētikas kodeksam.

Gadījumos, ja Profesionālās ētikas komitejas locekļi atrodas interešu konfliktā ar sūdzības iesniedzošo personu vai personu, par kuru tiek pieņemts lēmums, viņu pienākums ir atteikties no šīs sūdzības izskatīšanas. Šādā gadījumā tiek nozīmēts cits komitejas loceklis, kuram nav šī interešu konflikta. Interešu konflikts šī dokumenta izpratnē ir jebkāda veida situācija, kurā lēmuma pieņēmējam ir jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar lēmuma pieņemšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šo lēmuma pieņēmēju, tā radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Profesionālā ētikas komiteja ierosina lietu, pamatojoties uz rakstisku sūdzību par iespējamo pārkāpumu.

Profesionālā ētikas komiteja desmit darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas rakstveidā informē par sūdzības saturu LNPVA biedru, par kuru ir saņemta sūdzība. Profesionālās ētikas komitejai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju (rakstveidā vai mutiski) gan no sūdzības iesniedzēja, gan no LNPVA biedra, par kuru ir saņemta saudzība. LNPVA biedram, par kuru ir saņemta sūdzība, ir pienākums Profesionālai ētikas komitejai desmit darba dienu laikā sniegt argumentētus skaidrojumus par sūdzību. Gadījumā, ja LNPVA biedrs, par kuru saņemta sūdzība, nesniedz argumentētus skaidrojumus par sūdzību, LNPVA biedrs atzīst LNPVA Ētikas kodeksa pārkāpumus.

Profesionālās ētikas komitejas pienākums ir izskatīt sūdzību divu mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas un pieņemt lēmumu, vai biedrs, par kuru ir iesniegta sūdzība, ir pārkāpis LNPVA Ētikas kodeksu. Profesionālās ētikas komitejas lēmums, piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, tiek nosūtīts LNPVA valdei, sūdzības iesniedzējam un LNPVA biedram, par kuru ir saņemta sūdzība.

Ja LNPVA biedrs ir pārkāpis LNPVA Ētikas kodeksu, Profesionālā ētikas komiteja var rekomendēt LNPVA valdei piemērot dažādus sodus, līdz pat ieteikumam izslēgt konkrēto biedru no LNPVA.

Tikai LNPVA valdes ziņā ir lemt, vai īstenot Profesionālās ētikas komitejas pieņemto lēmumu. Profesionālās ētikas komitejas lēmuma darbības noilgums ir seši mēneši no tā pieņemšanas brīža.

Sūdzību procesā iesaistīto pušu identitāte un sūdzības iemesls netiek izpausti. Fakti netiek atklāti bez īpašas vajadzības. Šis noteikums ir attiecināms kā uz Profesionālās ētikas komitejas locekļiem, tā uz iesaistītajām pusēm, t.sk. sūdzības iesniedzēju un LNPVA biedru, par kuru ir saņemta sūdzība, un LNPVA valdi, kura saņem Profesionālās ētikas komitejas pieņemto lēmumu.

LNPVA biedrs apņemas neiesniegt sūdzību ar savtīgu mērķi un ir atbildīgs par sūdzības saturu.

LNPVA biedrs, par kura rīcību ir pieņemts lēmums, ir tiesīgs pārsūdzēt Profesionālās ētikas komitejas lēmumu LNPVA biedru kopsapulcei viena mēneša laikā no lēmuma nosūtīšanas dienas, iesniedzot par to paziņojumu LNPVA valdei. LNPVA valdei šādā gadījumā ir pienākums viena mēneša laikā sasaukt LNPVA biedru kopsapulci, kura ievēl citus Profesionālās ētikas komitejas locekļus, kas izskatīs šo konkrēto gadījumu. LNPVA kopsapulces ievēlētās komitejas lēmums šī konkrētā gadījuma izskatīšanai ir galīgs un nav pārsūdzams.

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga